cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 16/10/2019

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

00:30 SITC JIANGSU 8.10 171.99 21355 DV6,9,TC LH DV(CP) CHINA SITC VIETNAM
01:30 GAS DOLLART 4.70 99.98 4998 LH BG MALAYSIA CTY TNHH DVHH DONG DUONG
02:00 PHUC HUNG 7.50 115 8300 HC45,54 LH CV SAI GON CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
02:00 PACIFIC EXPRESS 8.50 128.53 11117 DX,ST LH NAM HAI QUY NHON CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
04:30 BIEN DONG STAR 7.10 120.80 9108 HC43,36 LH DV(CHP) SAI GON DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
04:30 VIETSUN PACIFIC 6.90 124.12 7057 HA17,18 LH C128 CUA LO CTY TNHH LE PHAM
05:00 MINH THUAN PHAT 8888 (SB) 5.50 71.64 2776 LH BEN CANG TU LONG SAI GON CTY TNHH TM VTB MINH THUAN PHAT
05:00 PHUONG NAM 45 5 79 3149 LH BEN CANG TU LONG DONG NAI CTY TNHH PHUONG NAM
06:00 HUYEN TRANG 02 6 83.24 3803 LH BG DONG NAI CTY CP DV DAI LY HH SON DUONG
06:00 TAN KHOA 28-BLC 2.30 69.93 1893.20 FR DONG HAI GIA DUC THUY NGUYEN CTY TNHH TM TAN KHOA
06:00 TAI FU 5.80 157 22581 HC36,44,28 LH CHP QUANG NINH VOSA HẢI PHÒNG.
06:00 TRUONG PHAT 01-ALCI 3.20 78.63 3139 LH CANG CAM QUANG NINH CTY CPTM DUC THO
06:30 SITC INCHON 8 161.80 18061 DV9,TC LH DV(CP) THAILAND SITC VIETNAM
06:30 ST MARY 7.60 168 22321 K1,HC43 LH DV(CHP) TAIWAN CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
06:30 TS SHANGHAI 7 141.93 16699 HL689,699 LH NAM DV CHINA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
06:30 GREAT DOLPHIN 4.80 115 7695 DX01,HA18 LH K99 CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:30 PROSPER 8.30 119.16 8515 HA17,19 LH DV(CP) SAI GON CTY CP HANG HAI VSICO
07:00 XUAN LOC 25 (SB) 2.20 79.90 3750 LH TLVC QUANG NINH CTY TNHH MTV VT XUAN LOC
08:00 PHU DAT 168 2.60 79.80 2996 VC VAT CACH HAI DUONG CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
08:00 GALLOWAY EXPRESS 6.40 134.80 5488 HA17,DX01 LH CANG CA HL AUSTRALIA CTY TNHH DAI LY VA TIEP VAN MEGASTAR
08:30 VENUS 09. 4.20 99.60 4319 CL,DX LH BEN CANG EURO DINH VU DUNG QUAT CTY CP DAU KHI FGAS
09:30 PHUC HAI 688 4.50 69.85 1986.60 LH TIEN MANH DA NANG CTY TNHH VTB PHUC HAI
14:00 HAI LINH 03 7.50 179.80 45798 QN LAN HA MALAYSIA CTY TNHH HAI LINH

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

01:30 PROSPER 7.50 119.16 8515 HA17,19 LH PTSC DV DV(CP) CTY CP HANG HAI VSICO
06:30 HOANG LOC 26 2.40 79.93 3184 VC TLVC VAT CACH CTY CP VTB HOANG LOC

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

01:30 FENGYUNHE 7.60 182.87 24251 HA35,TP02 LH HONG KONG PTSC DV CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
03:30 WAN HAI 266 8.10 198.04 23648 TNK1,HC36,1445HP LH CHINA DV(CHP) CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
03:30 WAN HAI 223 7.90 172.15 23799 DT,HC43,34 LH HONG KONG DV(CHP) CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
03:30 KING CRIMSON 8.30 182.47 24150 HL699,TP3,900KW LH SINGAPORE NHDV CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
03:30 WANA BHUM 8 194.90 30832 TP2,HA35 LH QUY NHON NAM DV CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
04:30 BLUE OCEAN 01 5.70 96.72 4939 HC47,28 LH THANH HOA VIET NHAT CTY CPTM DUC THO
05:00 PAN IVY 10.40 179.90 32557 QN SINGAPORE HA LONG CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 FORTUNE FREIGHTER 6.40 123.57 8938 HC45,54 LH SAI GON CV CTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
06:30 VIET THUAN 668 (SB) 4.50 121.80 15415 LH TRA VINH BG CTY TNHH DVHH MINH LONG
07:30 THANH VAN 16 6 96.84 4979 CL,DX LH THANH HOA PETEC CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
08:00 ZHONG LIAN HAI XIA 7.80 149.76 12707 ST,SK LH HONG KONG BEN CANG GREEN PORT S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
09:30 GAS ICON 5.40 105 5586 CL,DX LH CHINA BEN CANG EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
12:00 LI SHENG 16 2 52.80 LH CHINA CANG CAM CTY TNHH HONG PHUC
13:30 TAN CANG PIONEER 7.10 118.02 7060 ST,SK LH SAI GON C128 CN CTY CP VTB TAN CANG
13:30 SITC YOKKAICHI 7.90 141.03 11847 HL689,699 LH DA NANG TC 189 SITC VIETNAM
15:30 VINALINES PIONEER 6.50 120.84 9088 HC36,43 LH DA NANG DV(CHP) DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

09:00 TRUONG GIANG 88 4.50 69.80 1907 LH HAI DUONG DA NANG