cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 26/02/2020

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

00:30 BAOHANG 7.50 159.59 17221 TP02.03 LH DV(CP) CHINA SITC VIETNAM
02:00 WOOYANG PRINCESS 7.90 110.49 11353 DX,BD2 LH DOAN XA CHINA CTY TNHH MTV VIETFRACHT HP
02:30 LADY ROSALIA 4.80 89.20 3939 CL15.18 LH BEN CANG EURO DINH VU TO ORDER FGAS PETROL., JSC
02:30 QUEZON BRIDGE 8.30 171.99 21920 ST,SK,TC,970KW LH VIPG.PORT TAIWAN CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
04:00 NGOI SAO 01 4 167.50 21274 NAS.07,FR1 LH NMNT THANH HOA CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
04:30 SITC KANTO 8.90 171 21355 TP02,HA35 LH DV(CP) CHINA SITC VIETNAM
05:00 TESSA 11.90 276 68228 A8,86,TC62,2000KW LH HICT CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:30 TRONG ANH 45 2.60 69.85 1950 FR NAM NINH CHINFON CTY CP VTB NAM THANH
05:30 TRUNG DUNG 18 (SB) 2.50 53.98 866 NT PETEC NAM DINH CTY CP TMVT TRUNG DUNG
06:00 BAO ANH 5.80 154.35 24102 HC28.36.43 LH CHP CUA LO CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:30 TS SHANGHAI 8 141.93 16699 HL689,TP2 LH NAM DV CHINA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
06:30 HAIAN SONG 9 158.75 18409 TP02.03 LH HAI AN DA NANG CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
06:30 WAN HAI 222 8.80 172.15 23805 TNK1,HC45 LH TV CHINA CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
07:00 TUNG LINH 01 (SB) 5 79.20 3243.75 LH BEN CANG TU LONG AN GIANG CTY TNHH VAN TAI BIEN TUNG LINH
08:30 SITC INCHON 7.80 161.80 18061 TP02.03 LH DV(CP) CHINA SITC VIETNAM
09:00 HAI HA 15 (SB) 1.60 47.60 600.40 NT BEN CANG XANG DAU 19 - 9 THAI BINH CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:30 TRONG TRUNG 81 3.40 83.90 3045 HC47 LH THUONG LY QUANG NGAI CTY CPTM DUC THO
10:00 HA BINH 36-BLC 4.50 69.80 1985 LH BEN CANG TU LONG BINH THUAN CTY TNHH VTB HA BINH
10:00 NAM THINH 26 4.50 69 1964 LH BEN CANG TU LONG QUANG NAM CTY TNHH TM VTB TAN TAI
11:00 HIEN ANH 668 5.10 79.80 3209 LH BEN CANG TU LONG DONG NAI CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
11:30 TRUONG DUNG 02 (SB) 1.40 60.55 811.70 NT BACH DANG THAI BINH CTY CP XANG DAU VA VAN TAI TRUONG DUNG
18:30 SITC SHIDAO 7.50 141 12331 HL689.699 LH TC 189 CHINA SITC VIETNAM
22:00 ALICIA 8 6 115.63 13030 HC28.43 LH CHP SAI GON VOSA HẢI PHÒNG.
22:30 BIENDONG FREIGHTER 7.80 124.81 7000 HC36.45 LH TV SAI GON DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

02:30 TRUONG DUNG 02 (SB) 1.40 60.55 811.70 BD BEN CANG XANG DAU 19 - 9 BACH DANG CTY CP XANG DAU VA VAN TAI TRUONG DUNG
03:30 GAS NIRVANA 5.50 105 5886 HL689.699 LH BG BEN CANG EURO DINH VU CTY TNHH DVHH DONG DUONG
05:30 OCEANUS 9 4.50 99.90 5054 CL15.18 SC BEN CANG EURO DINH VU DAI HAI FGAS PETROL., JSC
05:30 HAI HA 15 (SB) 3 47.60 600.40 SC BACH DANG BEN CANG XANG DAU 19 - 9 CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
05:30 HA BINH 36-BLC 2.40 69.80 1985 VC BEN LAM BEN CANG TU LONG CTY TNHH VTB HA BINH
06:30 GAS EASTERN. 4.30 99.93 5214.92 HA18.19 LH DAI HAI BG CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
07:30 VUONG DAT 66 (SB) 1.20 44.92 328 SC BACH DANG HAI LINH CTY TNHH VTB VA TM VUONG DAT
09:00 HOANG MINH 68 2.70 79 4116 VC NAM NINH TLVC CTY TNHH THUONG MAI HOANG MINH HIEU
09:30 VUONG DAT 66 (SB) 1.30 44.92 328 CT HAI LINH BG CTY TNHH VTB VA TM VUONG DAT
10:00 TUAN DUNG 25 (SB) 3.20 79.90 4299 VC BEN LAM BEN CANG TU LONG CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:00 TIEN THINH 09 (SB) 2.80 67.11 1772 BD BACH DANG VIPG.PORT CTY TNHH DAU TU VA VAN TAI TIEN THINH
15:30 BINH NGUYEN 168 3 67.50 1927 FR TV BACH DANG CTY TNHH VTB THUONG MAI PHUC HAI
16:30 BINH NGUYEN 09 (SB) 5 79.80 4731 VC BEN CANG TU LONG BEN LAM CTY TNHH VTB THUONG MAI PHUC HAI
18:30 LADY VALENCIA 5 99 3942 HC27.48 LH MIPEC BG FGAS PETROL., JSC
19:00 NAM KHANH 89 2.60 79 3155 VC NAM NINH BEN CANG TU LONG CTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
21:00 DA TUONG 3 32 206 LH HICT TV CTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

02:00 THANH CONG 666 (SB) 6.70 94.88 5942 HC28.47 LH HA TINH CHP CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
02:00 PACIFIC EXPRESS 8.10 128.53 11117 HA17.19 LH SAI GON NAM HAI CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
03:30 PRIDE PACIFIC 8 147 15210 HC36.45,700KW LH KOREA TV DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
04:00 FORTUNE FREIGHTER 8.30 123.57 8938 HC44.54 LH SAI GON CV CTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
05:30 BIENDONG FREIGHTER 5.70 124.81 7000 HC44.54 LH HONG KONG TV DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
05:30 NORDMAAS 8.30 172 24240 TNK1,HC45,1200KW LH TAIWAN TV CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
07:00 DAI PHUC 18 2.80 79.98 3201 VC HAI DUONG VAT CACH CTY CP VTB PHUC DAI LOC
07:30 SITC HAKATA 8.20 161.85 18069 HA17.35 LH HONG KONG DV(CP) SITC VIETNAM
07:30 JJ SKY 7.60 147.78 13770 HL689.699 LH HONG KONG NHDV CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:30 YM INCEPTION 8.50 172.70 22027 TP02.03,800KW LH HONG KONG NHDV CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
08:00 HAIAN LINK 7 147 15750 ST,SK LH HONG KONG BEN CANG GREEN PORT VOSA HẢI PHÒNG.
10:30 VENUS 08. 5.30 99.60 4315 LH CUA LO BG CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
10:30 TRONG TRUNG 189 5.10 83.90 3055 CL18 LH SAI GON THUONG LY CTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
11:30 HAIAN BELL 8.50 154.50 16584 HA17.35 LH SAI GON HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
11:30 VIETSUN HARMONY 6.80 117 7650 HA18.19 LH SAI GON C128 CTY TNHH LE PHAM
12:00 PHUC THAI 7.50 129.52 8271 HC44.54 LH SAI GON CV CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
12:30 SPHENE 10.80 222.50 44234 A10,86,TC62,1200KW LH MALAYSIA HICT CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
15:30 BIEN DONG STAR 6.80 120.80 9108 HC36.45 LH DA NANG TV DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
16:30 SOUTHERN WEALTH 6 91.94 4998.80 CL15.18 LH THANH HOA MIPEC CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
18:00 VINAFCO 28 7 112.50 7040 HC44.54 LH SAI GON CV CTY CP VTB VINAFCO
19:30 SITC YOKKAICHI 7.50 141.03 11847 HL689.699 LH DA NANG TC 189 SITC VIETNAM
19:30 TRUNG DUNG 27 (SB) 3.20 69.52 2466 LH THAI BINH\ BEN CANG XANG DAU 19 - 9 CTY CP CPTMVT TRUNG DUNG

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

05:00 HONG DUONG 18 4 75 2688 LH CHI FON KY HA
06:00 THUY AN 26 4.60 69.75 1986.60 LH DIEN CONG DUNG QUAT
16:00 THANG LOI 27 ALCI 4.50 79 3148 LH VUNG TAU HAI DUONG
07:30 VIET TRUNG 135 (SB) 4.50 79 3084 LH HAI DUONG DUNG QUAT
08:00 QUANG HUY 36 2.60 79.80 2901 CT HAI DUONG QUANG NINH
08:00 VIET THUAN 28 (SB) 3.50 73.98 2401.60 SC DA BAC THAI BINH
14:30 LAM VU 18 (SB) 3.30 72.65 1908 LH MAO KHE THANH HOA
14:00 MANH THANG 07 5.20 74.52 3029 LH HAI DUONG QUANG NGAI
15:00 VIET THUAN 35 (SB) 2.10 68.30 1851 SC THAI BINH DIEN CONG
15:30 THANH DAT 128(SB) 3.80 67 3100 LH HAI DUONG DUNG QUAT