cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 31/03/2020

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

02:30 CUU LONG GAS 4.20 95.50 2999 HC28.47 LH BEN CANG EURO DINH VU DUNG QUAT CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
06:00 LP HARMONY (SB) 3.50 96.50 5585 HL689,BD2 LH NAM HAI QUANG NINH CTY TNHH VTB LE PHAM
07:00 BINH NGUYEN 09 (SB) 2.50 79.80 4731 LH VAT CACH QUANG NINH CTY TNHH VTB THUONG MAI PHUC HAI
09:00 HIEP HUNG 89 2.50 79.80 3148.20 FR TIEN MANH DIEN CONG CTY TNHH VTB HUNG PHUC
10:30 VIETSUN FORTUNE 6 117 7990 HL689,BD2 LH C128 CUA LO CTY TNHH LE PHAM
14:00 PHUC THAI 7.80 129.52 8271 HC43.34 LH CV DA NANG CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
14:30 BIENDONG MARINER 8.10 149.50 12400 HC36.44 LH TV VUNG TAU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
16:00 LOC NGUYEN 68 5.30 79.97 3067 LH VAT CACH DONG NAI CTY TNHH HOANG PHUONG
17:00 VIETSHIP 11 (SB) 2.50 52.60 685 LH BG NGHI SON CTY CP VAT TU THIET BI VIETSHIP
17:30 CONG THANH 09 (SB) 6.45 79 4999 LH BEN CANG TU LONG CAN THO CTY CP DV MINH NHAT THANH
18:00 VIETSHIP 09 (SB) 1.50 30.18 251.80 CT NMBINH AN THANH HOA CTY CP VAT TU THIET BI VIETSHIP
18:00 VIETSHIP 07 2.45 18.50 34.10 CT NMBINH AN THANH HOA CTY CO PHAN LOC THANH HUNG
19:30 VENUS 09. 4.30 99.60 4319 LH BG CHINA FGAS PETROL., JSC
20:00 QUEEN YAN 5.20 112.21 8597 DV8,DX1 LH DOAN XA PHILIPPINES CN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG
20:30 PROGRESS 8.80 145 12550 HA17,TP2 LH PTSC DV SAI GON CTY CP HANG HAI VSICO
20:30 VMU SHIRAI 4.30 61.90 999 LH BEN CANG EURO DINH VU DUNG QUAT FGAS PETROL., JSC
22:30 TAN CANG GLORY 6.70 133.60 8489 HL689.699 LH TC 189 SAI GON CN CTY CP VTB TAN CANG
23:00 COSCO KAOHSIUNG 10.80 348.50 111414 A8,86,TC62,DT,2700KW LH HICT CHINA CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

14:30 VENUS 09. 4.30 99.60 4319 CL15.18 LH BEN CANG EURO DINH VU BG FGAS PETROL., JSC
15:00 VIETSHIP 07 2.45 18.50 34.10 VC BACH DANG NMBINH AN CTY CO PHAN LOC THANH HUNG
15:30 OPEC CAPRI 4.80 96 2740 CL18.DX1 VC THANG LONG GAS TD TH.LY FGAS PETROL., JSC
17:30 VIET PHUC 07 (SB) 3 79 4406 VC NAM NINH VAT CACH CTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
21:00 DA TUONG 3 32 206 LH TV HICT CTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG
23:30 OPEC CAPRI 5.20 96 2740 HA18.19 BD TD TH.LY BEN CANG EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
23:59 GAS STELLAR 4.80 96.20 3866 HA17.18/HC47.54 LH BEN CANG EURO DINH VU MIPEC FGAS PETROL., JSC

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

03:30 NORDPUMA 7.80 169.98 24372 HC36.44.950KW LH TAIWAN TV CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
03:30 MARITIME 19 6.20 91.94 5197 HA17.18 LH VUNG TAU C128 CTY CP DV DAI LY HH SON DUONG
04:00 SPRING MOTA 7.50 120 13276 HC28.45 LH SAI GON CHP VOSA HẢI PHÒNG.
04:00 VIETSHIP 11 (SB) 2.50 52.60 685 LH KIEN AN BG CTY CP VAT TU THIET BI VIETSHIP
05:30 GAS STELLAR 5.30 96.20 3866 HA19,HL689 LH DUNG QUAT BEN CANG EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
08:00 LE YI 10.30 182.67 29160 LH MALAYSIA HA LONG CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
09:00 HOANG MINH 68 6 79 4116 LH DONG THAP NAM NINH CTY TNHH THUONG MAI HOANG MINH HIEU
09:00 THANH TRUNG 36 3.50 74.50 2656 LH QUY NHON NAM NINH CTY TNHH VT THANH TRUNG
09:00 THANH PHONG 28 (SB) 4.40 72.90 3111 LH CAN THO TIEN MANH CTY TNHH VTB THANH PHONG
09:30 BIEN DONG STAR 6.50 120.80 9108 HC36.44 LH HONG KONG TV DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
09:30 VIET PHUC 05 3 78.63 4166 LH CAI LAN VAT CACH CTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
10:00 PHUONG NAM 98 (SB) 5.70 79.90 4783 LH HA TINH CANG CA HL CTY TNHH PHUONG NAM
10:30 COSCO KAOHSIUNG 8.80 348.50 111414 A8.86.TC62,2700KW LH VUNG TAU HICT CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
12:00 GUI BEI 18668 2 36 LH CHINA CV CTY TNHH HONG PHUC
12:00 GUI BEI 31538 2 61 LH CHINA CV CTY TNHH HONG PHUC
12:00 GUI BEI 30169 2 43 LH CHINA CV CTY TNHH HONG PHUC
13:00 HOANG HA 162 (SB) 1.70 54.94 763 VC NINH BINH BACH DANG CTY TNHH HOANG HA
13:00 THANH LINH 18 4.30 69.86 1981.10 LH AN GIANG BEN CANG TU LONG CTY TNHH VTB AN VINH
13:30 LANTAU BREEZE 7.60 142.70 12779.20 HL689,HA19 LH HONG KONG NAM DV CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
13:30 VMU SHIRAI 4.50 61.90 999 LH DUNG QUAT BEN CANG EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
14:00 QUEEN YAN 5.20 112.21 8597 LH PHILIPPINES DOAN XA CN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG
15:30 EVER POWER 7.10 181.76 19308 DV6.9,HL699,970KW LH TAIWAN VIPG.PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
16:30 CONG THANH 07 (SB) 5.80 79.90 5162 LH DONG THAP NAM NINH CTY CP TM DV CONG THANH
18:30 NAM KHANH 36 2.30 79.80 3140.40 VC HAI DUONG BEN CANG TU LONG CTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
19:30 WAN HAI 223 8.70 172.15 23799 DT,HC36 LH HONG KONG TV CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
19:30 TAN CANG PIONEER 8 118.02 7060 HL689,BD2 LH SAI GON C128 CN CTY CP VTB TAN CANG
20:00 GUI BEI 19848 3.50 33.80 LH CHINA CANG CAM CTY TNHH THUY CHI
20:00 SAN LORENZO 8 172 21454 ST,TC,HL699,800KW LH THAILAND BEN CANG GREEN PORT CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
21:30 TM-HAI HA PETRO 6.10 104 4813 HL689,HA18 LH DUNG QUAT BEN CANG XANG DAU 19 - 9 CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
21:30 FENGYUNHE 8.30 182.87 24251 HL699,HA19,TP2 LH HONG KONG PTSC DV CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
21:30 SITC SHANGHAI 8.30 171.99 21355 HA35,TP03 LH THAILAND DV(CP) SITC VIETNAM
21:30 WARNOW MASTER 8.70 180.30 21200 TNK1,HC36,1455HP LH CHINA TV CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
22:00 PACIFIC EXPRESS 8.30 128.53 11117 HA17.BD2 LH SAI GON NAM HAI CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
22:00 QUANG MINH 6 5.50 90.72 4374 CL15.18 LH MALAYSIA CANG CAM CTY TNHH DVHH MINH LONG
23:30 HAIAN MIND 8.80 179.70 25794.70 HA35,TP02,900KW LH SAI GON HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
23:30 OCEANUS 9 5.60 99.90 5054 CL15.18 LH VUNG TAU BEN CANG EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
23:59 VINAFCO 28 7 112.50 7040 HC43.34 LH SAI GON CV CTY CP VTB VINAFCO
23:59 HONG LI 8 8.60 179.88 35050 DX,TP02,HL699 LH DA NANG DOAN XA CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
23:59 STROFI 8.40 178.43 27106 TNK1,HC45 LH SRI LANKA CHP CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

05:00 HOANG DUNG 568 4.20 69.60 1900 LH CHIN FON QUANG NAM
07:00 GIA HUNG 268 (SB) 4 71.50 2020 LH HAI DUONG QUY NHON
05:00 AN PHAT 18-BLC 4.50 70 1948 LH CHIN FON QUANG NAM
09:30 DUC VIET 568 (SB) 5.40 78.60 3765.07 LH SAI GON HAI DUONG
05:00 THUAN HAI 68 (SB) 4 72.28 2165.97 LH HAI DUONG KHANH HOA
12:00 KHANH LINH 68 (SB) 4.10 71.80 2301 LH HAI DUONG DUNG QUAT
11:30 VIET PHUC 02 2.30 79.80 3156 FR HAI DUONG CHIN FON
16:30 QN-8858 (SB) 3.50 79.90 2557 SC DIEN CONG THAI BINH
16:30 HOANG DUONG 88 5.30 79.60 2958.60 LH HAI DUONG VUNG TAU