cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 25/02/2021

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

00:30 MARCLIFF 7.50 142.70 12779.55 689,HA17 LH NAM DINH VU CHINA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
00:30 HSL AQUA 9.50 147 15204 HC36,45 LH TAN VU CHINA DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
01:00 SONGA HAYDN 9.50 231 41989 A8,10,62 LH HICT CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
04:30 WAN HAI 267 8.50 198.04 23623 DT,HC36,1070KW LH TAN VU CHINA CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
04:30 PUTNAM 7.50 171.99 21570 TP3,HA35,1020HP LH VIP GREEN PORT CHINA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
05:00 HOANG NGAN 568 4.50 67.50 1927 LH BEN LAM DONG NAI CTY TNHH VAN TAI BIEN GIA HOANG
05:00 HUONG DIEN 27 5.20 73 2696 LH VAT CACH LONG AN CTY TNHH HUONG DIEN
05:00 TUAN HUY 18 5 79.80 3222 LH VAT CACH DONG NAI CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
05:00 HOANG HA 135 (SB) 2.90 57 826.70 NT BACH DANG THANH HOA CTY TNHH HOANG HA
05:30 HAI NAM 69 3.50 79.50 3079.60 LH BEN LAM DUNG QUAT CTY TNHH HAI NAM
06:00 VIET PHU 18 (SB) 2.80 79 3243.75 LH QUYNH CU QUANG NINH CTY CP THUONG MAI VA VTB PHU GIA
06:00 VINAFCO 28 7.20 112.50 7040 HC34,44 LH CHUA VE DA NANG CTY CP VTB VINAFCO
06:00 DONG SHUN 6.70 103.70 6600 HC28,46 LH HOANG DIEU TAIWAN CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:00 MEREL D 7.40 180 35039 K1,HC43 LH HOANG DIEU SINGAPORE CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:30 SITC SHENZHEN 8.20 143.20 12738 689,699 LH TAN CANG 189 CHINA SITC VIETNAM
06:30 SITC HAKATA 7.50 161.85 18069 TP2,3 LH DINH VU DA NANG SITC VIETNAM
06:30 PREMIER 8.60 143.80 12473 HA17,19 LH PTSC DINH VU SAI GON CTY CP HANG HAI VSICO
06:30 MILD SONATA 8 147.90 13237 HA17,19 LH NAM HAI DINH VU HONG KONG CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:00 TRUONG XUAN 09 2.50 69.40 2028.55 LH TIEN MANH QUANG NINH CTY CP VTB TRUONG XUAN
07:00 THAI SON 10 (SB) 2.40 73.90 3103.40 LH TIEN MANH QUANG NINH CTY CP VAN TAI DUC CUONG
07:30 HOA YEN 02 (SB) 5.10 84.80 4085 HC47 LH TU LONG SAI GON CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:00 NAM KHANH 88 2.50 74.68 2484 VC TU LONG HOP THANH CTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
10:00 SUNNY CALLA 7 141 11750 SK,ST LH GREEN PORT CHINA CN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
12:00 ISTAR 18 (SB) 1 66.13 1473.20 CT DONG HAI CUA VIET CN HAI PHONG - CTY TNHH VTGN VA TM ISTAR
12:30 THANG LONG GAS 4.50 95.30 4002 689,699 LH EURO DINH VU CHINA CTY TNHH DVHH DONG DUONG
13:30 GREAT DOLPHIN 5 115 7695 LH BEN GOT CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
14:00 HOANG SA 68 (SB) 2.60 106.18 7568 DX1,BD2 LH DOAN XA QUANG NINH CTY TNHH VT HOANG SA
14:00 DUC NAM 002 2.60 79.80 3071 VC VAT CACH CHINFON CTY TNHH MTV DUC NAM S&G
14:30 PHUBAI PATTRA 2 5.20 101.39 7156 689,699 LH EURO DINH VU THAILAND CTY TNHH DVHH DONG DUONG
15:30 VMU SHIRAI 3.70 61.90 999 LH THANG LONG GAS VUNG TAU CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:00 DAI DUONG 16 2.60 74.80 3075 FR QUYNH CU CHINFON CTY TNHH VT DUONG THUY DAI DUONG
16:00 JIA LONG 4.70 90.90 5287 689,BD2 LH CANG CA HA LONG NGHI SON CN CTY CP VIET LONG
18:30 YM HAWK 6.90 168 19104 689,699 LH NAM HAI DINH VU DA NANG CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
18:30 PANCON SUCCESS 7.20 145.71 11898 SK,ST LH VIP GREEN PORT CHINA S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
18:30 VIET HUNG 09 3.50 87.68 3151.30 CL15 LH PETEC DUNG QUAT CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
20:00 OUPULAI 18 5.50 159.60 23000 K1,HC43 LH HOANG DIEU QUANG NINH CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

05:00 PANCON SUCCESS 6.50 145.71 11898 ST,SK SC GREEN PORT VIP GREEN PORT S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
07:00 HAI PHUONG 107 2.80 84.68 3785 CL15 VC TLVC VAT CACH CTY TNHH SXTM VA DV THANG PHAT
07:00 TUAN DUNG 26 (SB) 3.20 78.63 4298.90 VC VAT CACH HOANG DIEU CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:30 HF FORTUNE 7 142 12781 HA17,19 LH HON DAU DINH VU SITC VIETNAM
14:00 HOANG THIEN PHU 98 4.20 79 3155 VC BEN LAM VAT CACH CTY CP DAU TU HOANG THIEN PHU
15:30 OCEANUS 08 5.20 96.51 3753 CL15,18 LH BEN GOT EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
17:30 HOA PHUONG DO 2.70 52.35 174 LH BACH LONG VY CANG 128 UY BAN NHAN DAN HUYEN BACH LONG VI
18:30 HANNARA 5.10 102.70 4576 HA18,19 LH MPC PORT LACH HUYEN 1 CTY TNHH HANG HAI VA NANG LUONG XANH

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

01:30 MPV CLIO 8.80 192.90 30151 DT,HC45 LH QUY NHON TAN VU HOI AN COMPANY LTD
01:30 YM HAWK 6.30 168 19104 699,TP2,750KW LH HONG KONG NAM HAI DINH VU CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
03:00 TIEN PHONG 03 2.80 30.80 85.10 CT QUANG NINH PTSC DINH VU CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
03:00 TIEN PHONG 02 2.80 30.80 85 CT QUANG NINH PTSC DINH VU CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
04:30 YM TRIUMPH 9.50 332 132550 A8,86,62,10,3000KW LH VUNG TAU HICT CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
05:00 HAI AU 18 2.80 25.50 145.60 CT QUANG NINH PTSC DINH VU CTY CP DV HANG HAI HAI AU
05:30 SITC HEBEI 9.40 171.99 21355 HA35,17,19 LH CHINA DINH VU SITC VIETNAM
05:30 TRADER 9.50 166.15 18472 HC36,45,,800KW LH SINGAPORE TAN VU CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
06:00 FESCO TRADER 6.90 147 15213 SK,ST LH KOREA GREEN PORT CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:00 HAI DUONG 26 (SB) 2 69.80 1812 VC BEN KIEN VAT CACH CTY TNHH VTB PHONG MAI
07:30 HANSA ALTENBURG 8.30 175.47 23370 DT,HC36,900KW LH THAILAND TAN VU CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
07:30 VIET HUNG 09 4.80 87.68 3151.30 CL15 LH DUNG QUAT PETEC CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
07:30 HANSA LANKA 7.50 182.45 24152 699,TP2,1280HP LH MALAYSIA NAM HAI DINH VU CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
09:00 HOANG DUONG 3.80 69.86 1980 LH QUY NHON NAM NINH CTY TNHH TMDV TVA
10:00 HIEP HUNG 95 2.80 78.63 3230 VC HAI DUONG TU LONG CTY TNHH VTB HUNG PHUC
11:00 PHU MINH 99 (SB) 4.16 79.90 2968 LH QUANG NGAI HOANG DIEU CTY TNHH TM VA VT MINH KIEN
11:00 MINH TIEN 88 (SB) 4.70 79.80 3655 LH QUANG NGAI DOAN XA CTY TNHH VTT MINH TIEN
12:00 ASIATIC SUN 6.70 142.70 12828 ST,SK,740KW LH HONG KONG GREEN PORT CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
13:00 HAI MINH 26 3.80 69.80 1951.40 LH DA NANG NAM NINH CTY TNHH VTB HUYEN THANH
17:30 OPEC CAPRI 5.30 96 2740 HA18,19 LH DUNG QUAT EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
19:00 THANH TRUNG 26 3.50 74 2459 LH DA NANG BEN LAM CTY TNHH & VT THIEN PHUC
19:30 PEGASUS PETA 7 145.76 12250 HA17,19,740KW LH KOREA HAI AN CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
23:59 SHENG WEI 2 6.10 116.66 7003 HC43,46 LH JAPAN HOANG DIEU CTY CP HANG HAI S&A

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

05:00 TRUONG AN 08 (SB) 4.10 70.98 2189 LH HOANG THACH QUANG NAM
09:00 HOANG BAO 28 2 56 909 CT DA NANG GIA DUC
05:00 CFC 03 5.30 79.60 3050 LH DIEN CONG NGHI SON
09:00 HUNG DUNG 12 (SB) 2.80 79 0 CT THANH HOA DIEN CONG
09:00 NGAN KHANH 268 (SB) 3.60 66.50 2254 CT DA NANG GIA DUC
07:00 DUC NAM 01 5 78.63 3152.10 LH CHINFON SAI GON
05:00 BINH MINH 79 (SB) 5.20 79.30 4012.35 LH DIEN CONG THANH HOA
07:00 VTT37 (SB) 5.40 78.70 3298 LH HAI DUONG HA TINH